Мисия

 

Мисията на нашата детска градина е да подпомогне и улесни започнатото в семейството, като се превърне в професионално подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и творчество – желано и обичано място от децата.

И за в бъдеще ЦДГ ”Радост” ще се стреми да бъде необходим и значим възпитателен и обществен фактор, който максимално да се доближава и замества семейната среда чрез организацията на предметната среда и нови модели на поведение и общуване.

 • МИСИЯТА на детската градина е възпитаване хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили.
 • Оказване на подкрепа на децата и техните семейства за усвояване нанационалните традиции и обичаи
 • усвояване на морални ценности и добродетели,етични модели на безопасно поведение на детето.

ВИЗИЯ

Утвърждаване на детската градина, като среда за културна, възпитателно – образователна работа за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители, и превръщането на ЦДГ «РАДОСТ» – в ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦАл

Амбицията на педагогическия екип е ЦДГ” Радост” да се утвърди като модерно и авторитетно детско заведение, като желано и обичано от децата място за индивидуалното им и личностно развитие, чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес, демократично управление и работещи модели на общуване с родители и общественост.

 • ЦДГ №4 „Радост” е институция, която чрез създаване на позитивна образователна среда ще даде възможност на децата да обогатят своите общи и специални способности,да опознаят себе си, и да се изграждат като личности с високо самочувствие, и индивидуалност.
 • Детската градина работи с ерудиран екип от специалисти, проявяващи толеран-тност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, които са длъжни да повишават непрекъснато своята квалификация
 • Стремежът ни е да се утвърдим като конкурентно способно детско заведение, което подготвя децата за социализация и реализация

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 1. Изграждане на позитивна възпитателно – образователна среда, която да създава у децата чувство на сигурност, увереност и себе утвърждаване.
 2. Формиране на мислещи, самостоятелни и социално отговорни личности
 3. Получаване знания и умения за живот, които ще помогнат на децата да разберат света, в който живеят, да осъзнаят собствената си значимост и да реализират пълния си потенциал.
 4. Постигане на ефективна връзка между детската градина и семейството

Подцели:

 1. Изграждане на силен екип за повишаване качеството на възпитателно – образователния процес в ДГ.
 2. Създаване на условия за придобиване на ключови компетентности, на нови умения и познания с радост у децата и мотивиране на нагласа у учителите за „Учене през целия живот”
 3. Иницииране на нов стил на управление за синхронизиране цялостната ни дейност с добрите практики у нас и в Европа .
 4. Интегриране на децата със специални образователни потребности
 5. Партниране и сътрудничество с родителската общност.

ПРИОРИТЕТИ:

 • Обучение базирано на компетентност;
 • Възпитаване в духа на българските народни и християнски ценности и традиции чрез танцови изкуства, театрални постановки и приложни изкуства;
 • Развитие на емоционалната интелигентност на детето
 • Усвояване на знания и умения за творческа реализация и конкурентно способност на личността в български и европейски контекст.
 • Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог и взаимно доверие, и подкрепа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Запиши се за новини от нас